fikcja

# 05 PANEL DYSKUSYJNY – CZY JEST JEDNA PRAWDA, CZY PRAWD JEST WIELE

Żyjemy w świecie przepełnionym wszelkiego rodzaju informacjami, które docierają do nas wieloma kanałami zarazem z obszaru nauki, kultury, polityki, życia społecznego i innych. Nie zawsze łatwo jest o pewność, czy mamy do czynienia z prawdą czy nie. A czy możemy mieć pewność, że jest jedna absolutna prawda? Może prawd jest wiele? O zagadnieniach związanych z absolutyzmem prawdy lub relatywizmem prawd dr filozofii Justyna Smoleń-Starowieyska rozmawia z filozofem dr Tomaszem Femiakiem oraz psychologiem, prezesem Towarzystwa Humanistycznego Andrzejem Dominiczakiem.

# 04 PANEL DYSKUSYJNY – PRAWDA W ŻYCIU POLITYCZNYM

Platon w jednym ze swoich najsłynniejszych dzieł zatytułowanym „Państwo” przedstawia między innymi dialog, w którym pada pytanie o to, czy władca może posłużyć się na przykład mitem dotyczącym pochodzenia ludzi, by ukazując każdemu jego pochodzenie i miejsce, tym samym zagwarantować spokój i ład społeczny. Czy zatem polityk może posługiwać się nieprawdą? A może zawsze powinien mówić prawdę? O prawdzie w życiu politycznym z dr filozofii Justyną Smoleń-Starowieyską rozmawiają filozofka dr hab. Urszula Zbrzeźniak oraz psycholog, prezes Towarzystwa Humanistycznego Andrzej Dominiczak.

# 03 PANEL DYSKUSYJNY – PRAWDA W RELACJACH SPOŁECZNYCH

Prawda w relacjach międzyludzkich odgrywa bardzo znaczącą rolę. Cenimy ludzi, którzy mówią prawdę, nie cenimy kłamców. Są jednak sytuacje, kiedy prawda jest niewygodna, trudna do zniesienia, gdy rani. Mówimy wówczas o bolesności prawdy. Jest też i tak, że prawda, choćby ciężka, daje moc wyzwalającą, uwalniającą. O prawdzie w relacjach społecznych w rozmowie z dr filozofii Justyną Smoleń-Starowieyską rozmawiają filozofka dr Magdalena Gawin oraz psycholog, prezes Towarzystwa Humanistycznego Andrzej Dominiczak.

# 02 PANEL DYSKUSYJNY – PRAWDA A KŁAMSTOW I POSTPRAWDA

Pojęcie prawdy bywa sporne dla filozofów. Niezależnie jednak od reprezentowanej postawy wobec określenia tego, czym jest prawda, filozofowie podejmują także trud odpowiedzi na pytanie, czym jest kłamstwo. Obecnie w czasach postprawdy, fake newsów, w zalewie informacji, których często nie jesteśmy sami w pełni sprawdzić te kwestie stają się szczególnie znaczące. W rozmowie z dr filozofii Justyną Smoleń-Starowieyską o tych zagadnieniach dyskutują filozofowie dr Magdalena Gawin oraz dr hab. prof. SGH Grzegorz Szulczewski.

# 01 PANEL DYSKUSYJNY – CZYM JEST PRAWDA?

Zagadnienie prawdy podejmowane jest w filozofii od czasów starożytnych. Pierwszą klasyczną definicję prawdy sformułował Arystoteles, wedle którego: „jest prawdą powiedzieć o tym, co jest, że jest, lub o tym, co nie jest, że nie jest”. Tę koncepcję rozwijali później m.in. Tomasz z Akwinu w średniowieczu, a w wieku XX Alfred Tarski. Wobec klasycznej koncepcji prawdy wysnuto różnego rodzaju zastrzeżenia, stąd też z czasem proponowano inne, nieklasyczne ujęcia prawdy. O tym, czym jest prawda i jak się ją różnorodnie definiuje w rozmowie z dr filozofii Justyną Smoleń-Starowieyską opowiedzą doktorantka filozofii Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW Maria Onyszkiewicz oraz dr filozofii, stoik Tomasz Mazur.

# 14 – PRAWDY OBJAWIONE

O prawdach objawionych i wielości rzeczywistości opowie Tomasz Femiak.

Autor: Tomasz Femiak  – dr filozofii, twórca i propagator metody „uświadomionego mówienia” opartej na sokratejskiej majeutyce. 

# 13 – PRAWDY WZGLĘDNE

O prawdach względnych opowie Tomasz Femiak.

Autor: Tomasz Femiak  – dr filozofii, twórca i propagator metody „uświadomionego mówienia” opartej na sokratejskiej majeutyce. 

# 12 – KRÓTKA HISTORIA KŁAMSTWA

O kłamstwie w kontekście prawy opowie Justyna Smoleń-Starowieyska.

Autor: Justyna Smoleń-Starowieyska jest doktorem filozofii specjalizującym się w filozofii człowieka, wartości i kultury. Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadziła ćwiczenia, wykłady, seminaria i konwersatoria. Od 2016 roku prowadzi działalność związaną z doradztwem filozoficznym.

# 11 – FILOZOFICZNE UJĘCIE PRAWDY JAKO WARTOŚCI

O prawdzie jako wartości opowie Justyna Smoleń-Starowieyska.

Autor: Justyna Smoleń-Starowieyska jest doktorem filozofii specjalizującym się w filozofii człowieka, wartości i kultury. Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadziła ćwiczenia, wykłady, seminaria i konwersatoria. Od 2016 roku prowadzi działalność związaną z doradztwem filozoficznym.

# 10 – PRAWDA W DUCHOWOŚCI FILOZOFICZNEJ I RELIGIJNEJ

Prawda w duchowości filozoficznej i religijnej – pojęcie prawdy może być rozpatrywany w ramach epistemologii, ale często pojawia się w kontekstach, które z epistemologią nie mają wiele wspólnego. Do takich kontekstów należy duchowość, kiedy pojęcie prawdy używane jest jako jedno z narzędzi do opisu wewnętrznej pracy, jaką wykonuje człowiek na drodze do duchowego spełnienia. Działanie takie mają miejsce zarówno w filozofii, jak i religii. Omawiam je w tym nagraniu.

Autor: Tomasz Mazur od wielu lat testuje stoicyzm w swoim życiu osobistym, pogłębia jego rozumienie w ciągłych studiach, własnej praktyce, w rozmowach z innymi praktykującymi stoikami, podczas warsztatów, spotkań indywidualnych, w kolejnych poświęconych tej tematyce esejach i książkach.